Select your location


DOORZOEK LEENDERS WEBSITE

KLIK ERGENS OF ( ESC ) OM TE SLUITEN

Garantie

Fabrieksgarantie van Harrie Leenders Haardkachels B.V.

Omdat we al sinds 1979 kachels met de hand maken, zit aandacht voor details er bij ons ingebakken. Dat resulteert in degelijke producten die lang meegaan. Op de constructie, het metalen frame en de gelaste onderdelen, verlenen we 10 jaar fabrieksgarantie. Bovendien zijn de kachels zo ontwikkeld dat de slijtdelen relatief eenvoudig te vervangen zijn.

In het onverhoopte geval dat er wat mankeert aan uw kachel, dan is uw leverancier uw eerste aanspreekpunt. Deze kent de situatie, heeft de kachel geïnstalleerd en staat het dichtste bij u. Wij helpen uw leverancier er voor te zorgen dat uw kachel naar behoren functioneert.

Omdat uw kachel pas na installatie op een rookkanaal klaar is om gebruikt te worden, vinden wij het van belang dat de installatie gedaan wordt door vakmensen in dienst van een door ons erkende distributeur/dealer. Bel ons voor een actuele lijst of kijk hier.

Uitsluitend als uw kachel aantoonbaar is aangesloten door de erkende distributeur/dealer, kunt u aanspraak maken op fabrieksgarantie. Wij vragen hiertoe aan onze erkende dealer/distributeur een kopie van de factuur waaruit blijkt dat de installatie door hen heeft plaatsgevonden.

Garantievoorwaarden

  1. Harrie Leenders Haardkachels B.V. (verder Leenders) staat gedurende een periode van maximaal 10 jaren na levering in voor de deugdelijkheid van de constructie als zodanig, inclusief de onderdelen en de afgeleverde materialen, echter exclusief de bewegende en losse delen, het koord, het glas, de stenen en de bekleding van de branderkamer.
  2. De fabrieksgarantie geldt voor fabricagefouten. Fouten veroorzaakt door verkeerde aansluiting, onjuist gebruik/onderhoud, grof geweld, verkeerd aansluiten door koper/derden, slecht rookkanaal, verkeerd gebruik brandstoffen, vallen niet onder de garantie.
  3. De fabrieksgarantie is alleen van toepassing indien van de onder de garantie vallende zaken een normaal gebruik is gemaakt, indien goed onderhoud is gepleegd, er geen gebruikersfouten worden geconstateerd en de handleiding en installatie instructie van het betreffende product zijn opgevolgd.
  4. Indien de onder de fabrieksgarantie vallende zaak geïnstalleerd of gerepareerd is of indien enig onderdeel van die zaak vervangen ofwel gerepareerd is door anderen dan Leenders dan wel een officieel daartoe aangestelde distributeur/dealer van Leenders, zonder schriftelijke toestemming van Leenders, kan de afnemer geen rechten ontlenen aan de in de vorige leden verwoorde fabrieksgarantie.
  5. Aan de fabrieksgarantie kunnen geen rechten worden ontleend voor reparatie of vervanging van zaken of onderdelen, die versleten of kapot zijn, indien dat een gevolg is van normaal gebruik.

Garantiebepalingen

  1. In geval van fabrieksgarantie zal Leenders te harer keuze overgaan tot het op haar kosten vervangen van de desbetreffende onderdelen dan wel het verrichten van herstelwerkzaamheden. Mocht Leenders tijdens de garantieperiode een geleverde zaak hebben vervangen, dan blijft de aanvankelijke ingangsdatum van de fabrieksgarantie gelding behouden en leidt dat niet tot verlenging.
  2. Leenders is gerechtigd de reparatie- en servicewerkzaamheden exclusief te laten verrichten door een door haar aan te wijzen servicebedrijf, alsmede door haar distributeurs/dealers.
  3. De garantietermijn van 10 jaar gaat in op het moment van levering van de zaken.
  4. U kunt alleen dan een beroep doen op fabrieksgarantie indien u aan al uw verplichtingen ten opzichte van uw leverancier heeft voldaan.